Бұлтты әкімшілік жолақ
Қойма және дүкен
Жөндеу шеберханасы
Жалға алу бизнесін бұлтты жалға беру бағдарламалық құралымен басқарыңыз
Қойма қорларын қадағалаңыз және қосымша сатылымдарды жүргізіңіз
Жөндеу шеберханасының есебін жүргізіңіз. Түгендеу немесе клиенттік жөндеу жұмыстарының орындалуын бақылаңыз
Мобильді қосымша
Брондау виджеті
Интеграция
Жалға алу бизнесіңізді алақаныңызда ұстаңыз. Күнделікті тапсырмаларды одан да жеңілдетіңіз
Клиенттерге сіздің сайтыңызға түгендеуді брондауға және төлеуге мүмкіндік беріңіз
Үшінші тарап қызметтерімен интеграцияларды қосыңыз және бір бағдарламада бүкіл бизнесті жүргізіңіз

Лицензиялық ұсыныс келісімі

«Rent in Hand» компьютерлік бағдарламасын пайдалану құқығына

Бұл Лицензиялық келісім "YUSFULSOFT" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНЕ Ағымдағы шоты: 40702810552090039238, INN: 6163221328, KPP: 616301001, OGRN: 103H106W, OGRN: 103H106W, Bank: 1030J08W, ұсыныс болып табылады. СК СБЕРБАНК, BIK: 046015602, Кор. шот: 30101810600000000602, мекенжайы (орналасқан жері): 344006, Ростов-на-Дону, көш. Суворов, 52 А корпусы, бұдан әрі Лицензиар, Пайдаланушыға (кез келген жеке немесе заңды тұлға), бұдан әрі Лицензиат деп аталады. Осы Лицензиялық келісім Лицензиат оны қабылдаған кезден бастап жасалған болып саналады. Осы Лицензиялық келісімнің мақсаттары үшін акцепт осы Лицензиялық келісімде айқындалған тәртіппен, талаптармен және шарттармен осы Лицензиялық келісім бойынша сыйақы төлеу фактісі болып танылады. Осы Лицензиялық келісімді жасау арқылы Лицензиат мәтінін Лицензиар Интернетте https://www.rentinhand.ru/ мекен-жайында орналастырған Пайдаланушы келісімінің шарттарын да толығымен қабылдайды.


1. Терминдер мен анықтамалар

1.1. Бағдарлама – «Rent in hand» компьютерлік бағдарлама тұтастай да, оның құрамдас бөліктері де, ол бастапқы мәтінді, дерекқорды, Лицензиар Бағдарламаның бөлігі ретінде енгізілген аудиовизуалды туындыларды қоса алғанда, объективті нысанда ұсынылған деректер мен командалар жиынтығы; сондай-ақ оны пайдалану туралы кез келген құжаттама.

1.2. Лицензия түрі – Лицензиар Интернетте https://rentinhand.ru/ бетінде орналастырған тізімнен Лицензиат таңдаған тарифтік жоспар.

1.3. Пайдаланушы тіркелгісі – Лицензиар жүйесіндегі және (немесе) Қосымшадағы жазба. Лицензиатқа бағдарламаның пайдаланушысы ретінде сәйкестендіруге және рұқсат беруге мүмкіндік беретін деректерді сақтайтын бағдарлама.

1.4. Тіркеу – бұл пайдаланушы тіркелгісін жасауға бағытталған әрекет. Тіркеу ерікті. Тіркеу кезінде Лицензиат Лицензиарға қажетті сенімді және өзекті ақпаратты беруге міндетті. Лицензиат тіркеу кезінде берілген мәліметтердің дұрыстығына, өзектілігіне, толықтығына және Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкестігіне және үшінші тұлғалардың шағымдарынан тазалығына жауап береді.

1.5. Төлем – Лицензиаттың таңдалған Лицензия түріне сәйкес Бағдарламаны пайдалану құқығы үшін лицензиялық алымды аударуы. Төлемді Бағдарлама интерфейсі арқылы қолжетімді әдістердің кез келгені арқылы жасауға болады. Төлем әдісін таңдауды Лицензиат дербес жүзеге асырады.

1.6. Қорытынды құжаттар Лицензиатқа осы Лицензиялық келісім бойынша тиісті лицензияны беру фактісін растайтын құжаттар болып табылады. Ресей Федерациясының Азаматтық кодексінің 160-бабының 1-тармағына және 434-бабының 2-тармағына сәйкес жабу құжаттары электрондық құжат нысанында жасалады және Лицензиатқа Бағдарлама интерфейсі арқылы немесе бағдарламалық және техникалық құралдарды пайдалану арқылы беріледі. Лицензиар мен Лицензиат пайдаланатын мүмкіндіктер. Лицензиаттың жазбаша өтініші бойынша жабу құжаттары Лицензиардың қолы қойылған қағаз жеткізгіштегі құжат түрінде ресімделеді және тиісті сұрау салуда көрсетілген Лицензиат мекенжайына пошта арқылы жіберіледі.

2. Шарттың мәні

2.1. Лицензиардың зияткерлік қызмет нәтижесін – «Rent in hand» компьютерлік бағдарламасын пайдалануға айрықша емес құқықтарды Лицензиатқа қарапайым (ерекше емес) лицензия шарттарымен беруі осы Лицензиялық шарттың мәні болып табылады. Бағдарламаны қайта шығару (Интернет арқылы Бағдарламаға қосылу және Лицензиардың серверіне қолжетімділікті ашу), тек Лицензиаттың үшінші тұлғаларға қосалқы лицензиялау құқығынсыз дербес пайдалануы үшін.

2.2. 2.1 тармағында көрсетілген серверге кіру. осы Лицензиялық шартты Лицензиар 8.1-тармақта көрсетілген сыйақыны алған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде ұсынады (ашады). осы Лицензиялық келісімнің Лицензиардың банктік шотына.

2.3. Лицензиар Тіркеу кезінде Лицензиат берген деректер негізінде пайдаланушы тіркелгісін жасайды.

3. Айрықша құқықтар

3.1. «Rent in hand» компьютерлік бағдарламасы Лицензиардың зияткерлік қызметінің нәтижесі болып табылады және авторлық құқықпен қорғалған.

3.2. Лицензиар Лицензиатқа оларды беру үшін Бағдарламаға қажетті барлық құқықтарға, соның ішінде Бағдарламаға арналған құжаттамаға ие екендігіне кепілдік береді.

3.3. Бағдарламаның операциялық алгоритмдері және оның бастапқы кодтары (олардың бөліктерін қоса алғанда) Лицензиардың коммерциялық құпиясы болып табылады. Оны кез келген пайдалану немесе Бағдарламаны осы Лицензиялық келісімнің шарттарын бұза отырып пайдалану Лицензиардың құқықтарын бұзу болып саналады және Лицензиатты осы Лицензиялық келісім бойынша берілген құқықтардан айыру үшін жеткілікті негіз болып табылады.

3.4. Бағдарламаны пайдалану құқығы тек Лицензиатқа, егер Лицензиардың жазбаша келісімі болмаса, үшінші тұлғаларға беру құқығынсыз, тек осы Лицензиялық келісімде көрсетілген көлемде ғана беріледі.

3.5. Лицензиатқа Бағдарламаға және оның құрамдастарына меншік құқығы берілмейді, тек осы Лицензиялық келісімде көрсетілген шарттарға сәйкес Бағдарламаны және оның құрамдастарын пайдалану құқығы беріледі. 3.6. Лицензиатқа Лицензиардың және (немесе) оның серіктестерінің тауар белгілерін және қызмет көрсету белгілерін пайдалануға ешқандай құқықтар берілмейді.

3.7. Лицензиат Бағдарламаны және оның құрамдастарын кез келген нысанда, соның ішінде бастапқы код түрінде, жалға алуды, тегін пайдалануды немесе жалға алуды қоса алғанда, көшіруге немесе таратуға құқығы жоқ.

4. Пайдалану шарттары және берілген құқықтардың көлемі

4.1. Лицензиат Бағдарламаны келесі жолдармен пайдалана алады:

4.1.1. Бағдарламаны пайдалану және Лицензиаттың дербес компьютерінің (құжаттамада қарастырылған басқа терминалдық құрылғы) экранында Бағдарламаның графикалық бөлігін (жұмыс интерфейсін) қайта шығару үшін Лицензиардың серверіне кіру үшін тәулігіне 24 сағат (техникалық қызмет көрсету уақытын қоспағанда) Бағдарлама үшін).

4.1.2. Бағдарламаның барлық ақылы функцияларын таңдалған Лицензия түрінің сипаттамасына сәйкес пайдаланыңыз.

4.1.3. Бағдарламаға қатысты құжаттаманы жеке пайдалану үшін көшіріңіз.

4.2. Лицензиар Лицензиатқа байланыс қызметтерін көрсетпейді, оның ақпараттық және телекоммуникациялық желілердің ақпараттық жүйелеріне, оның ішінде Интернетке қол жеткізу мүмкіндігін ұйымдастырмайды.Лицензиат Бағдарламаның функционалдығымен, жұмыс мүмкіндіктерімен байланысты мәселелер бойынша техникалық қолдау алады. қолдау көрсетілетін операциялық, пошталық және басқа жүйелердің стандартты конфигурациялары оған арналған техникалық құжаттамада белгіленген тәртіпте және шарттарда.

5. Келісімге қатысушылардың құқықтары мен міндеттері

5.1. Лицензиар міндетті:

5.1.1. Бағдарламаны пайдалану үшін тәулік бойы (техникалық қызмет көрсету уақытынан басқа) сервердің қолжетімділігін қамтамасыз етіңіз.

5.1.2. 8.1 тармағында көрсетілген сыйақыны алған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде. Осы Лицензиялық келісімнің Лицензиардың банктік шотына, Лицензиатқа Бағдарламаны пайдалану мүмкіндігін (қолжетімділігін ашу) беру.

5.1.3. Қосымша сыйақы алмай-ақ, Лицензиатқа Бағдарламаның функционалдық мүмкіндіктеріне, қолдау көрсетілетін операциялық, пошталық және басқа жүйелердің стандартты конфигурациялары бойынша жұмыс мүмкіндіктеріне қатысты мәселелер бойынша техникалық қолдауды оған арналған техникалық құжаттамада белгіленген тәртіппен және шарттармен қамтамасыз ету.

5.1.4. Лицензиат Бағдарламада орналастырған деректердің оның Лицензиардың серверінде болуының бүкіл кезеңі ішінде құпиялылығын қамтамасыз ету.

5.1.5. Лицензиат тізбесін Интернетте https://www.rentinhand.ru бетінде орналастырған қызметтерге(лерге) қол жеткізуді қамтамасыз ететін жеке келісім жасасқан Лицензиатқа қол жеткізу мүмкіндігін беру. Бағдарлама интерфейсін қолданатын сәйкес қызмет(тер).

5.1.6. Лицензиаттың сұрауы бойынша Лицензиатқа қорытынды құжаттарды жіберіңіз. 5.2. Лицензиардың құқығы бар:

5.2.1. Бағдарламаға кез келген уақытта және кез келген себеппен, оның ішінде басқа лицензиаттардың қажеттіліктерін, бәсекеге қабілеттілік талаптарын қанағаттандыру немесе реттеуші талаптарды сақтау мақсатында, бірақ олармен шектелмей, Лицензиатқа ескертусіз өзгертулер енгізіңіз. Лицензиар Бағдарламаға жаңа мүмкіндіктер мен функцияларды қосу немесе бағдарламадан бар мүмкіндіктер мен функцияларды жою құқығын өзіне қалдырады.

5.2.2. Лицензиат осы Лицензиялық келісімнің немесе мәтінін Лицензиар Интернетте https://www.rentinhand.ru/ мекенжайында жариялаған Пайдаланушы келісімінің шарттарын бұзса, Лицензиаттың Бағдарламаға қол жеткізуін бұғаттау.

5.3. Лицензиат міндетті:

5.3.1. Бағдарламаны көшіруге, өзгертуге, декомпиляцияға (объектілік кодты бастапқы мәтінге түрлендіруге), бөлшектеуге (объектілік кодты талдау және зерттеу) бағытталған әрекеттерді немесе басқа әрекеттерді жасамаңыз.

5.3.2. Лицензиар мәтінін https://www.rentinhand.ru/ сайтында Интернетте жариялаған осы Лицензиялық келісімнің және Пайдаланушы келісімінің шарттарын қатаң сақтаңыз.

5.3.3. Бағдарламаға қатысты авторлық құқық пен бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану бойынша ресейлік және (немесе) халықаралық стандарттарды бұзатын әрекеттерді жасамаңыз.

5.3.4. Лицензиарға Лицензиардың осы Лицензиялық келісім бойынша өз міндеттемелерін орындауы үшін қажетті барлық ақпаратты және құжаттарды беру.

5.4. Лицензиаттың құқығы бар:

5.4.1. Бағдарламаны пайдалану үшін Лицензиардың серверіне тәулік бойы (техникалық қызмет көрсету уақытын қоспағанда) рұқсат алыңыз.

5.4.2. Бағдарламаның барлық ақылы функцияларын таңдалған Лицензия түрінің сипаттамасына сәйкес осы Лицензиялық келісімнің, мәтінін Лицензиар Интернетте https:/ мекенжайында жариялаған Пайдаланушы келісімінің шарттарын бұзбайтын тәсілдермен пайдаланыңыз. /www.rentinhand.ru/, және Ресей Федерациясының заңнамасы.

5.4.3. Лицензиарға бағдарламаны пайдалану туралы есептерді бермеңіз.

5.4.4. Бағдарламаны (лицензиар ұсынатын интерфейс) пайдалана отырып, тізбесін Лицензиар Интернетте https://www.rentinhand.ru/ мекен-жайында орналастыратын қызметтерге қолжетімділікті алыңыз. Көрсетілген қызметтерге қолжетімділікті қамтамасыз ету тәртібі бөлек келісіммен белгіленеді.

5.5. Лицензиат мыналарға кепілдік береді:

5.5.1. Жеке деректерді өңдеу кезінде Лицензиат жеке деректерді қорғау саласындағы Ресей Федерациясының заңнамасында көзделген дербес деректер субъектілерінің барлық құқықтарын сақтады.

5.5.2. Лицензиат дербес деректер субъектілерінің жеке деректерін өңдеуге келісімін алды.

6. Қамту аймағы

6.1. Осы Лицензиялық келісім Ресей Федерациясының барлық аумағында жарамды.

7. Жарамдылық мерзімі

7.1. Осы Лицензиялық келісім Лицензиар Лицензиатқа берген шот-фактураны төлеу арқылы расталған осы Лицензиялық шарттың талаптарын қабылдаған кезде күшіне енеді және лицензияда белгіленген және Лицензиар берген шот-фактурада көрсетілген мерзімде әрекет етеді. Лицензиат, сондай-ақ әрбір келесі лицензияны төлеген кезде автоматты түрде жаңа кезеңге ұзартылады.

7.2. Осы Лицензиялық шартты жасау күні Лицензиар Лицензиатқа, Лицензиардың банктік шотына жазған шот-фактура бойынша төлемді алған күн болып табылады.

7.3. Лицензиат осы Лицензиялық келісімнің немесе мәтінін Лицензиар Интернетте https://www.rentinhand.ru/ мекенжайында орналастырған Пайдаланушы келісімінің шарттарын бұзған жағдайда, сондай-ақ Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес Лицензиар Лицензиатқа алдын ала ескертусіз осы Лицензиялық келісімді мерзімінен бұрын бұзуға және Бағдарламаға (соның ішінде Лицензиардың серверіне) кіруді дереу блоктауға құқылы.

8. Сыйақы

8.1. Лицензиат Лицензиарға таңдалған Лицензия түріне сәйкес Бағдарламаны пайдалану құқығы үшін лицензиялық алымды осы Лицензиялық келісімнің 7.1-тармағында көзделген тәртіппен берілген шот-фактурада белгіленген мөлшерде төлейді.

8.2. Лицензиат осы Лицензиялық шарттың 7.1-тармағында белгіленген тәртіппен Лицензиар берген шот-фактураны осындай шот-фактурада көрсетілген сыйақының барлық сомасын Лицензиардың банктік шотына осындай шот-фактурада көрсетілген мерзімде біржолғы аудару жолымен төлейді. осындай шот-фактурада көрсетілген мәліметтерге.

8.2.1. Төлем банк картасымен жүзеге асырылған жағдайда, Лицензиат осы Лицензиялық келісімнің 8.2.2-тармағында көзделген тәртіппен және мерзімде Лицензиялық келісімнің осы тармағын бұзу туралы хабарламаса, осы Лицензиялық келісім автоматты түрде ұзартылады. Осы Лицензиялық шарттың қолданылу мерзімін автоматты түрде ұзартқан кезде сыйақыны Лицензиар Төлеуге пайдаланылған Лицензиаттың банктік (карталық) шотынан автоматты түрде есептен шығарады. Бұл ретте сыйақы мөлшері есептен шығару күніндегі сәйкес Лицензия түрінің құны негізінде айқындалады (осы Лицензиялық келісімнің 8.4-тармағы).

8.2.2. Лицензиат осы Лицензиялық шарттың қолданылу мерзімі ішінде кез келген уақытта, бірақ лицензияда белгіленген мерзім аяқталғанға дейін 1 сағаттан кешіктірмей (осы Лицензиялық келісімнің 7.1 тармағы) 8.2. Пайдаланушының жеке кабинетінің сәйкес функциясын (арнайы интерфейс) пайдалану арқылы осы Лицензиялық келісімнің 1-тармағына сәйкес.

8.2.3. Лицензиар Лицензиатқа осы Лицензиялық келісімнің алдағы автоматты түрде ұзартылуы туралы кез келген байланыс құралдарын (соның ішінде, бірақ олармен шектелмей: электрондық пошта, пошта, телефон, факс, SMS) пайдалана отырып ескертулерді жіберуге байланысты ешқандай міндеттемелерді өз мойнына алмайды; Лицензиаттың осы Лицензиялық келісімнің 8.2.2-тармағында белгіленген осы Лицензиялық келісімнің 8.2.1-тармағының тоқтатылуы туралы хабарлау мерзімін өткізіп алғаны үшін жауапкершілік көтермейді және көтере алмайды.

8.3. Бағдарламаны пайдалану құқығының құны (осы Лицензиялық келісімнің 8.1-тармағында көрсетілген лицензиялық алым) Ресей Федерациясының Салық кодексінің 149-бабы 2-тармағының 26-тармақшасы негізінде қосылған құн салығы салынбайды.

8.4. Осы Лицензиялық келісімді ұзарту кезінде Лицензиар Бағдарламаны пайдалану құқығы үшін сыйақы мөлшерін ұзарту сәтінде қолданыстағы Лицензия түрлеріне сәйкес біржақты тәртіппен өзгертуге құқылы.

8.5. Лицензияның қолданылу мерзімі аяқталған күннен бастап күнтізбелік бес күн ішінде Лицензиар Лицензиаттан берілген құқықтардың көлеміне қатысты қандай да бір талаптарды алмаса, онда Бағдарламаны пайдалануға ерекше емес құқық берілген деп есептеледі. Лицензиат осы Лицензиялық келісімге сәйкес толық және тиісті түрде.

8.6. Осы Лицензиялық келісімді мерзімінен бұрын бұзу лицензиялық алымды қайтару үшін негіз болып табылмайды.

9. Жауапкершілік

9.1. Осы Лицензиялық келісім бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Лицензиар мен Лицензиат заңнамаға сәйкес жауапты болады.

9.2. Лицензиар Лицензиарға байланысты емес себептерге байланысты Бағдарламаны пайдалана алмау үшін жауапты емес.

9.3. Лицензиар Бағдарламаны пайдалану кезінде Лицензиат алған ақпараттың мазмұнына, дұрыстығына және толықтығына жауапты емес.

9.4. Лицензиар Бағдарламаны пайдалану кезінде Лицензиат алған ақпарат негізінде қабылданған Лицензиаттың әрекеттері мен шешімдері, олардың салдары, сондай-ақ тікелей және жанама залалдар, соның ішінде Бағдарламаны пайдалану нәтижесінде жоғалған пайда үшін жауапты емес. .

10. Қорытынды ережелер

10.1. Осы Лицензиялық келісіммен тікелей реттелмеген барлық басқа мәселелер бойынша Бағдарламаны пайдалануға байланысты Лицензиар мен Лицензиат арасында туындайтын қатынастар Пайдаланушы келісімімен реттеледі, оның мәтінін Лицензиар Интернетте бетте орналастырады. https://www.rentinhand.ru/, Ресей заңнамасы Федерация және халықаралық құқық.

10.2. Лицензиар Лицензиялық келісімнің жаңа мәтінін Интернетте https://www.rentinhand.ru/ мекенжайында жариялау арқылы біржақты тәртіпте осы Лицензиялық келісімнің шарттарына өзгерістер енгізуге құқылы. Осы жолмен түзетілген Лицензиялық келісім, егер Лицензиар мен Лицензиат арасындағы келісімде өзгеше көзделмесе, ол жарияланған күннен кейін туындаған Лицензиар мен Лицензиат арасындағы қатынастарға қолданылады.

10.3. Лицензиаттың өтініші бойынша осы Лицензиялық келісім тараптар қол қойған бір құжат нысанында да ресімделуі мүмкін. Көрсетілген нысан бойынша Лицензиялық келісімді ресімдеу тәртібі Пайдаланушы келісімімен белгіленеді.

10.4. Ресей Федерациясының Азаматтық кодексінің 310-бабының 2-тармағына сәйкес, Лицензиаттың осы Лицензиялық келісімнен біржақты бас тартуына жол берілмейді. Лицензиаттың Бағдарламаны пайдалануды өз еркімен тоқтатуы (оның ішінде Пайдаланушы тіркелгісін жою) Лицензиаттың осы Лицензиялық келісімнен бас тартуы деп танылмайды (бұл туралы Лицензиарға хабарлау фактісіне қарамастан) және Лицензиардың осы Лицензиялық шарттың 8.18.5-тармағында көзделген тәртіппен Лицензиат төлеген сыйақыны қайта есептеу және (немесе) қайтару жөніндегі міндеттемесі.